Adli sicil (sabıka) ve arşiv kayıtlarının silinmesi için yapılması bazı işlemler bulunmaktadır. Adli sicil (sabıka) ve arşiv kayıtlarının nasıl silineceğini açıklamadan evvel genel bir bilgi vermek gerekmektedir. Ceza mahkemelerinde yapılan bir yargılama neticesinde kişi hakkında mahkumiyet kararı verilebilir. (Verilecek bilecek karar türleri için ayrıca bkz. “Ceza Mahkemelerinde Verilebilecek Kararlar” adlı makale) Mahkumiyet kararı da, adli para cezası ve/veya hapis cezası olabilir. İster adli para cezası olsun, ister hapis cezası olsun bu karar kesinleştikten sonra (bkz. “Ceza Mahkemesi Kararının Kesinleşmesi” adlı makale) bu ceza adli sicil (sabıka) kaydına işlenir. Bundan sonra bazı şartların oluşması durumunda adli sicil (sabıka) kaydı silinir. Adli sicil (sabıka) ve arşiv kayıtlarının silinmesi ile ilgili bilgiler şu şekildedir:

01/06/2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5352 sayılı Adli Sicil Kanununa göre,

Adli sicildeki (sabıkadaki) bilgiler;

 • Adli sicil (sabıka) kayıtlarındaki cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması (adli para cezasının ödenmesi ve/veya hapis cezasının yerine getirilmesi)
 • Adli sicil (sabıka) kayıtlarındaki ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikâyetten vazgeçme veya etkin pişmanlık,
 • Adli sicil (sabıka) kaydına konu ceza zamanaşımının dolması,  Genel af halinde Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce silinerek, arşiv kaydına alınır.

Bunların yanı sıra Türk vatandaşları hakkında yabancı mahkemelerce verilmiş olup 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendine göre adlî sicile kaydedilen hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûmiyet hükümleri, kesinleştiği tarihten itibaren mahkûmiyet kararında belirtilen sürenin geçmesiyle, Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce adlî sicil kayıtlarından çıkartılarak arşiv kaydına alınır.

Yine adli sicil (sabıka) ve arşiv kayıtlarındaki adlî para cezasına mahkûmiyet hükümleri ile cezanın ertelenmesine ilişkin hükümler, adlî sicil kaydına alınmadan doğrudan arşive kaydedilir.

Adli sicil (sabıka) ve arşiv kayıtları;

 • İlgilinin ölümü üzerine,
 • Anayasanın 76 ncı maddesi ile Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunlarda bir hak yoksunluğuna neden olan mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren;
  • 1. Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşuluyla onbeş yıl geçmesiyle, (bkz. “Yasaklanmış (Memnu) Hakların İadesi” adlı makale)
  • 2. Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşulu aranmaksızın otuz yıl geçmesiyle,
 • Diğer mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren beş yıl geçmesiyle, tamamen silinir.
 • Fiilin kanunla suç olmaktan çıkarılması halinde, bu suçtan mahkûmiyete ilişkin adlî sicil ve arşiv kayıtları, talep aranmaksızın tamamen silinir.
 • Kanun yararına bozma veya yargılamanın yenilenmesi sonucunda verilen beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararının kesinleşmesi halinde, önceki mahkûmiyet kararına ilişkin adlî sicil ve arşiv kaydı tamamen silinir.
 • Akıl hastalığı nedeniyle hükmedilen güvenlik tedbirlerine ilişkin kayıtlar, infazının tamamlanmasıyla tamamen silinir.

Adli sicil (sabıka) ve arşiv kayıtlarının silinmesi, esasında Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğünce re’sen (kendiliğinden) yapılması gereken bir işlemdir. Ancak uygulamada yoğunluk sebebiyle bu işlemi Genel Müdürlük doğrudan yapmaz, ilgililerin talebi ile gerçekleştirilir.

Adli sicil (sabıka) ve arşiv kayıtlarının silinmesi nasıl talep edilir?

Adli sicil (sabıka) ve arşiv kayıtlarının silinmesi için öncelikle bir bu yönde isteği içeren bir dilekçe yazmak gerekmektedir. Ayrıca adli sicil (sabıka) ve arşiv kayıtlarının silinmesi istemli dilekçeye eklenmesi gereken bazı belgeler bulunmaktadır. Bunlar; mahkeme kararı, yerine getirme (infaz) fişi ve nüfus cüzdanı fotokopisidir. Bunlar eklenmeden sadece dilekçe göndermeniz halinde talebiniz değerlendirilmeyecektir. Adli sicil (sabıka) ve arşiv kayıtlarının silinmesi talepli dilekçe, söz konusu belgeler de eklendikten sonra posta kanalıyla Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne gönderilerek adli sicil (sabıka) ve arşiv kayıtlarının silinmesi talep edilebilir.

Adli sicil (sabıka) ve arşiv kayıtlarının silinmesi ne kadar sürer?

Adli sicil (sabıka) ve arşiv kayıtlarının silinmesi talepli dilekçenizi Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne gönderdikten sonra iş yoğunluğuna göre 30 günden 180 güne kadar geçecek bir süreçte silinmesi beklenebilir.

Adli sicil (sabıka) ve arşiv kayıtlarının dışında GBT kayıtlarını nasıl silineceği için de “GBT Kayıtlarının Silinmesi” adlı makaleyi inceleyebiliriz.

Yukarıda atıf yapılan diğer makaleler için:

 1. Ceza Mahkemelerinde Verilebilecek Kararlar
 2. Ceza Mahkemesi Kararının Kesinleşmesi
 3. Yasaklanmış (Memnu) Hakların İadesi
 4. GBT Kayıtlarının Silinmesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.